Algemene leden vergadering

donderdag 15 februari 2018

Beste leden van de Kampioen,
 
Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze club. De ALV vindt plaats op donderdag 22 februari as om 20:00 uur in het clubhuis.
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
 
De agenda is als volgt:
 
  1. Opening en welkom, Rob Dijkman
  2. Mededelingen en ingekomen stukken, allen
  3. Goedkeuring verslag ALV 2016, allen
  4. Plannen en stand van zaken 2018, incl. sponsoring, kleding, stand van zaken WheelerPlanet, Rob Dijkman
  5. Notulen Rob Dijkman
  6. Verslag wedstrijdcommissie 2017, Henny Haamans
  7. Verslag jeugdcommissie 2017, Remco Edam
  8. Financieel jaarverslag 2017, Yvon de Vries / vaststelling contributie Rob Dijkman
  9. Bestuurswisseling:
10. Jubilea en kampioenschappen
11. Rondvraag, allen
12. Sluiting
 
De verslagen van de jeugd- en wedstrijdcommissie, alsmede het verslag van de ALV 2016, zijn op te vragen bij de secretaris.
 
Namens het bestuur,
 
Sep Visser
Secretaris
H.S.V. de Kampioen wielrennen